Witaj,

 

wjeselimy so jara, zo sy so k tomu rozsudźił/a, aplikaciju QUIZSERB a z tym prěni zjawnje přistupny, digitalny kwis w hornjoserbskej rěči wuspytać. Hra měri so na wšěch zajimcow, kiž chcedźa sej pak wědu wo Serbach a Serbstwje přiswojić, pak tutu wědu skrućić. QUIZSERB steji jako aplikacija a zdobom jako web-wersija k dispoziciji.

 

Hnydom po startowanju hry njech sej tuž rěč wuzwol, w kotrejž chceš hrać. Rozsudźić móžeš so mjez serbšćinu (serbsce) a němčinu (deutsch).

Druha kročel je wuzwolenje hrajneho modusa. Prěni z tutych je hrać (singleplayer). Hdyž hrać wuzwoliš, dóńdźeš ke kategorijam. Tu maš móžnosć, so we wšelakorych kategorijach wuspytać. Jeli pak nimaš lóšt, swoju wědu jeničce na wěstu kategoriju wobmjezowane přepruwować, njech wuzwol modus připadnje. W tutym modusu maš připadnje wuzwolene prašenja ze wšěch kategorijow wobdźěłać.

Njewotwisnje wot hrajneho modusa pak je wotběh hry w singleplayeru stajnje samsny: k prašenju namjetuja so ći štyri wšelake wotmołwy, jenož jedna je korektna. Prawu wotmołwu maš wuslědźić a wuzwolić. Jeli sy to zdokonjał/a, přebarbi so kašćik zelenje. Jeli pak rozsudźiš so za wopačnu wotmołwu, přebarbi so kašćik čerwjenje. Nimo toho signalizuje ći zelena barba, kotra wotmołwa by korektna była. Dohromady staja so dźesać prašenjow, za to maš 90 s čas. Wězo zastanje ličenje časa, hdyž sy wotmołwu wuzwolił/a, zo by so móhł/a woměrje informować. Z kłokom pódla prašenja kaž tež z tastu za mjezotu dóńdźeš k přichodnemu prašenju, a čas běži dale.

Hra skónči so po wotběhu časa abo z wotmołwjenjom dźesateho prašenja. Horjeka srjedźa widźiš, kelko časa ći za zbytne prašenja zbywa. Deleka srjedźa widźiš, kelko z dźesać prašenjow sy hižo wotmołwił/a. Čas hraća wuskutkuje so runje tak kaž mnóstwo prawych wotmołwow na mnóstwo dypkow, kotrež w hrě docpěješ.

Po zakónčenju hry wučitaš nimo tutymaj faktoromaj, kelko dypkow sy docpěł/a. Deleka na wobrazowce poskićuja so ći tři dalše opcije postupowanja. Pak wobhladaš sej swój wuslědk w lisćinje najlěpšich, pak hraješ nowu hru. W aplikaciji maš přidatnje móžnosć, wróćo k hłownemu menijej dóńć. Jeli chceš, móžeš swój wuslědk wozjewić.

 

Druhi hrajny modus QUIZSERBa je duel (multiplayer). Horjeka srjedźa wuhladaš swoje hrajerske mjeno a swój hrajerski icon, wotwisny wot swojeho aktualneho rjada (lewel). W QUIZSERB maš sydom wšelakich rjadow w sćěhowacym slědźe:

 

 

Po tym, kelko hrow dobudźeš/přěhraješ, móžeš po rjadach postupić/zestupić. Kelko dypkow přez duel dóstanješ/zhubiš, je wotwisne wot twojich kmanosćow a wot rjada twojeho/je přećiwnika/cy. Hdyž dobudźeš přećiwo přećiwnikej/cy wysokeho rjada (n. př. Hadźacy kral), dóstanješ wjace dypkow a móžeš tak tež skokšo postupić, hač hdyž dobudźeš přećiwo přećiwnikej/cy niskeho rjada (n. př. Lutk), a nawopak.

W meniju duel maš horjeka nimo toho přehlad swojich wotewrjenych hrow a deleka lisćinu swojich zakónčenych hrow zašłeju dweju tydźenjow. Zelene markěrowane hry sy dobył/a, čerwjene přěhrał/a. Módra barba signalizuje runostaw. Dale maš opciju lisćina přećelow (naprašowanja přećelstwa). Tam maš móžnosć, za hrajerskim mjenom pytać a wotpowědnemu/ej hrajerjej/ce naprašowanje přećelstwa pósłać. Nimo opcije swojich přećelow z lisćinje wotstronić su tu tež naprašowanja přećelstwa na tebje widźeć.

Přećelow měć wudani so wosebje, hdyž wuzwoliš w meniju duel opciju hra přećiwo přećelam. Potom pokaza so ći hnydom lisćina swojich přećelow a přećelkow a móžeš so chětře rozsudźić, z kim chceš so duelěrować. Dalšu móžnosć, sej přećiwnika/cu za duel pytać, skići opcija přećiwnika kóstkować. Hdyž opciju aktiwěruješ, pyta QUIZSERB awtomatisce za připadnym/ej přećiwnikom/cu, kiž ma opciju tohorunja aktiwěrowanu. Wězo móžeš pytanje za připadnym/ej přećiwnikom/ce stajnje zaso hasnyć.

Tola wšojedne, na kotre wašnje sej přećiwnika/cu za duel pytaš, wotběh je stajnje samsny. Kóždy/a duelant/ka ma cyłkownje 20 prašenjow w pjeć wšelakich kategorijach wotmołwić. Hrajer/ka, kiž je přeprošenje duela akceptował/a, smě započeć a sej prěnju kategoriju wuzwolić. Jemu/Jej so štyri připadne kategorije na wuběrk poskića. Po tym, zo je sej jednu z nich wuzwolił/a, dyrbi připadne prašenja z tuteje kategorije wotmołwić - na samsne wašnje kaž w modusu hrać (singleplayer). Jenički rozdźěl je, zo maš w duelowym modusu 15 sekundow k wotmołwjenju kóždeho jednotliweho prašenja. Po tym, zo je hrajer/ka 1 swoje koło přez wotmołwjenje štyri prašenjow wuzwoleneje kategorije zakónčił/a, so hrajer/ka 2 na samsnych štyri prašenjach wuspyta. Na to smě sej přichodnu kategoriju wuzwolić a analognje dalše štyri prašenja z tuteje wotmołwić. Hrajer/ka 1 wuzwoli sej potom hišće třeću a hrajer/ka 2 štwórtu kategoriju. Pjata a poslednja kategorija so připadnje přez QUIZSERB wuzwoli.

 

Wróćo we hłownym/startowym meniju maš hišće móžnosć, sej swoje wosobinske kaž tež zjawne highscory w lisćinje najlěpšich wobhladać. Nimo toho móžeš nam w impresumje pod namjet prašenja formular z ideju za nowe prašenje ze serbskim kontekstom pósłać. Pruwujemy prašenje a wjeselimy so, hdyž hodźi so tute do našeje datoweje banki přewzać. Pod kontakt móžeš nas tež rady skontaktować a nam tamne ideje abo kritiki připósłać.

Posledni zbywacy meni na startowej stronje QUIZSERB je wužiwarske konto. Tu maš přehlad přez swoje hrajerske mjeno, datum registracije a ličbu wotzamknjenych duelow. Nimo toho móžeš swoje tajne hesło změnić, so wotzjewić a swoje wužiwarske konto wotstronić.

 

Nadźijamy so, zo maš nětko dobry přehlad wo aplikaciji QUIZSERB a wo jeje mnohostronskich funkcijach. Tuž přejemy ći wjele wjesela při hraću a při duelěrowanju.

 

Přećelny postrow

 

Serbska Murja